Studio HR

Standard kwalifikacji w służbie cywilnej

Sprawność niezawodności służby cywilnej zależy od odpowiednich kadr – kompetentnych, rzetelnie oraz bezstronnie wykonujących swoje obowiązki i stale podnoszących kwalifikacje. Podczas realizacji projektu „Opracowanie standardu…

Sprawność niezawodności służby cywilnej zależy od odpowiednich kadr – kompetentnych, rzetelnie oraz bezstronnie wykonujących swoje obowiązki i stale podnoszących kwalifikacje.

Podczas realizacji projektu „Opracowanie standardu kwalifikacji członka korpusu służby cywilnej postawiono diagnozę kompetencji służby cywilnej w Polsce i nakreślono kierunki jej rozwoju. Bezpośrednim rezultatem projektu jest opracowanie standardu kwalifikacji – jego zadanie polega na wspieraniu członków korpusu służby cywilnej w realizowaniu misji służby cywilnej i zarządzaniu państwem dzięki nowym wzorcom kompetencji.

Standard został sformułowany na podstawie wypowiedzi i badań członków korpusu służby cywilnej wszystkich szczebli, badania opinii publicznej oraz analizy opinii środowisk społecznych zaangażowanych we współpracę ze służbą cywilną w Polsce.

Urząd Służby Cywilnej oraz Ernst & Young Academy of Business żywią nadzieję, że opracowanie standardu kwalifikacji członków korpusu służby cywilnej przyniesie pożytek służbie cywilnej w Polsce, wszystkim jej pracownikom oraz podniesie prestiż zawodu urzędnika administracji rządowej jako służebnego i kompetentnego wsparcia dla Obywateli naszego kraju.

Czym jest standard kwalifikacji?

Standard kwalifikacji jest wzorcem, do którego winna dążyć służba cywilna, obejmującym:

  • wartości;
  • wymagania;
  • kompetencje oraz
  • dodatkowe wymagania i kompetencje są związane ze specyfiką pracy, funkcjami pełnio-nymi przez dany urząd oraz bieżącą sytuacją regionu, urzędu i zespołu.

Standard kwalifikacji członka korpusu służby cywilnej został opracowany dla wszystkich 5 grup stanowisk występujących w służbie cywilnej:

  • stanowisk wyższych;
  • stanowisk średniego szczebla zarządzania;
  • stanowisk koordynujących i samodzielnych;
  • stanowisk specjalistycznych;
  • stanowisk wspomagających.

Czemu służy standard kwalifikacji członka korpusu służby cywilnej? Standard wyznacza kierunek rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej. Jest to pierwszy krok do stworzenia jednolitych dla całej służby cywilnej sposobów zarządzania – systemu szkoleń, systemów motywacyjnych, wynagradzania. Wprowadzenie standardu może przyczynić się do oczekiwanej zmiany wizerunku członka korpusu służby cywilnej w Polsce.

Projekt został przeprowadzony przez Ernst & Young Academy of Business na zlecenie Urzędu Służby Cywilnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL – Działanie 2.4. Wzmocnienie zdolności administracyjnych), finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z jakich elementów składa się standard kwalifikacji członka korpusu służby cywilnej?

Standard kwalifikacji składa się z wartości, wymagań i kompetencji.

Wartości i wymagania mają uniwersalny charakter, czyli obowiązujący wszystkich członków korpusu służby cywilnej.

Jakie są najważniejsze wartości uniwersalne w służbie cywilnej?:

  • Miej na uwadze dobro publiczne.
  • Działaj z osobistą odpowiedzialnością.
  • Działaj w poszanowaniu prawa.
  • Działaj z szacunkiem dla innych.
  • Nieustannie dąż do rozwoju swojej wiedzy i kompetencji.

Jakie są najważniejsze wymagania uniwersalne w służbie cywilnej?:

  • wykształcenie zgodne z wymaganiami na danym stanowisku;
  • neutralność polityczna;
  • niekaralność;
  • nieposzlakowana opinia;
  • znajomość języka obcego.

Kompetencją jest tendencja do zachowywania się w określony, właściwy w danej sytuacji sposób. Obejmuje wiedzę i doświadczenie, a także szereg umiejętności, cech, zdolności i postaw.

Kompetencje różnią się w poszczególnych 5 grupach stanowisk. Oprócz kompetencji uni-wersalnych, obowiązujących w całej służbie cywilnej, wyróżnia się kompetencje kluczowe, priorytetowe i wspomagające:

  • kompetencja kluczowa oddaje charakterystykę i cel istnienia stanowiska;
  • kompetencja priorytetowa określa niezbędne umiejętności;
  • kompetencja wspomagająca jest kompetencją ważną i pożądaną, lecz nie priorytetową dla danego stanowiska;

Jakie są najważniejsze kompetencje uniwersalne w służbie cywilnej?:

  • postawa nastawiona na współpracę z klientem;
  • zdolność dostosowywania się do zmian;
  • asertywność;
  • dobra organizacja pracy;
  • efektywna komunikacja;
  • umiejętność rozwiązywania problemów;
  • zdolność radzenia sobie ze stresem.

(fragment streszczenia)